فهرست بها متره

(5مورد آگهی)
10 ماه پیش Star

... براساس بخشنامه هاي سازمان مديريت -تهيه و تنظیم صورت وضعیت و متره -براورد و انالیز بها بر اساس فهرست بها 94تهيه صورت مجلس -شرايط عمومي پيمان -تهيه اسناد مناقصه.تاييديه قيمت جديد از كارفرما-اقلام ...

4 ماه پیش Star

...>. ساده‏‌نویسی براي نوشتن حروف فارسي و انگليسي و اعداد به صورت تركيبي.
. امكان استفاده از كتاب فهرست‏‌بها و افزودن يك فصل، رشته و يا چند رديف.
. تعريف ريزمتره براي بخش‏هاي مختلف پروژه.
. ...

7 ماه پیش Star

متره، تهیه صورت وضعیت، تهیه صورت تعدیل، برآورد انجام کار به همراه آنالیز مربوطه، ارائه بهترین پیشنهاد ممکن جهت حضور در مناقضات، تهیه لوایح تاخیر، حمل مصالح، تهیه نقشه های شاپ و ازبیلت و لیستوفر و ... ...

9 ماه پیش Star

... سر جمع - آنالیز می باشد. تحت شبکه با 5 کاربر هم زمان. این نرم افزار به تازگی خریداری شده و دارای فهرست بها 95 نیز میباشد. قیمت با بیش از 50 درصد تخفیف به قیمت 1 میلیون می باشد

23 روز پیش Star

...>. تهيه صورت وضعیت های موقت و قطعي با نرم افزار تدكار و استفاده از تمامي اضافات بها قابل استفاده در فهرست بها
. اناليز و پيشنهاد قيمت و اماده سازي اسناد شركت در مناقصه
. تهيه برنامه زمان بندي و ...